spin

نقش نمایشگاه کار در یافتن کار بدون سابقه کاری

از نظر کارفرما داشتن سابقه کاری مرتبط با حرفه ای که کارجو تقاضای کار در آن را دارد بسیار حائز اهمیت است. بی شک داشتن سابقه کاری مرتبط هزینه زمانی و مالی را برای کارفرما کاهش میدهد و وجود آن باید مورد

نقش نمایشگاه کار در حل مشکلات مربوط به کارآموزی

عمده سازمان هایی که از کارآموزی به عنوان بازه ای برای استفاده رایگان از توانمندی کارآموزان استفاده میکنند، سازمان هایی هستند که چنان شناخته شده و معتبر نیستند. چرا که سازمان های برجسته شهرت خود را با چنین برخوردهای نسنجیده ای به

آیا کارآموزی نیروهای بدون سابقه کاری را پوشش میدهد؟

یکی از روش های پیشنهادی برای حل مشکل نداشتن سابقه کاریِ کارجویان گذراندن دوره کارآموزی است. کارآموزی باید دوره ای برای یادگیری مهارت های مورد نیازِ مشاغل سازمانی باشد. دوره ای که سازمان ها افراد را برای قرار گرفتن در موقعیت مورد

سابقه کاری و استخدام

این روزها داشتن سابقه کاری یکی از اساسی ترین معیارهای استخدامی به شمار میرود و بی شک سابقه کاری مرتبط کارجو با کاری که متقاضی آن است میتواند هزینه زمانی و مالی کمتری را در پی داشته باشد؛ لذا سازمان ها به

نمایشگاه کار و ارتقای برند کارفرمایی!

برند کارفرمایی که تصویری از یک سازمان در ذهن کارجویان و کارمندان شرکت است، به نوعی ارزش یک سازمان به حساب می آید و نحوه عملکرد نیروی کار نسبت به سازمان را تعیین میکند. حال آن که نمایشگاه کار تاثیری در ارتقای

پیامدهای عدم توجه به برند کارفرمایی

برند کارفرمایی شاخصی تعیین کننده در دید عموم است. از شهرت و اعتبار یک شرکت نزد شرکت های رقیب تا علاقه مندی کارجویان برای همکاری با یک شرکت میتواند در برند کارفرمایی نهفته باشد. مقوله ای با چنین اهمیتی گاهی آن قدر

برند کارفرمایی چیست؟

برند کارفرمایی به معنای وجهه ای است که یک کارفرما بین کارجویان و کارکنان از خود به جای میگذارد. یعنی وقتی نام یک شرکت را میشنویم چه تفکر و حسی در ما به وجود می آید. برخی شرکت ها نه تنها تصویر

مزایای نمایشگاه کار برای شرکت های حاضر در نمایشگاه

خلاف آن چه عموم مردم تصور می کنند، نمایشگاه کار یک رویداد زنده و مطلوب است که کارفرمایان در هر اندازه و صنعتی می توانند از منافع آن بهره مند شوند. برخی از مزایای نمایشگاه کار برای کارفرمایان عبارتند از: دستیابی به

نقش نمایشگاه کار در ارتقا شایسته سالاری

علت بر هم خوردن انضباط استخدامی و نقض شایسته سالاری افزوده شدن یک حلقه ی باطل به زنجیره استخدام است که میان درخواست کار و گزینش قرار گرفته است؛ حلقه برهم زننده ای با نام آشنایی گزینی. هنگامی که انتخاب نیرو بر

پیامدهای عدم توجه به شایسته سالاری

یکی از نشانه های سیستم کارگزینی سالم رعایت شایسته سالاری است. نظامی که در آن شایسته سالاری رعایت میشود افرادی با انگیزه و بااستعداد را در مشاغل مناسب قرار میدهد و ضمن حفظ انگیزه و سلامت روحی افراد، رشد و حیات اقتصادی